Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I – NĂM 2023″

Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I – NĂM 2023″ do Ngân Hàng Nhà Nước Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức – với sự tham gia của 27 ngân hàng trên toàn tỉnh Quảng Ngãi!
*Hội thao diễn ra từ ngày 6/5 – 13/5/2023
*Địa điểm: Nhà thi đấu Đa Năng – Nguyễn Tự Tân
Trân trọng!
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023
Sự kiện “HỘI THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I - NĂM 2023