Sự Kiện “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Quảng Ngãi”

Sự kiện ” ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Quảng Ngãi”  đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn BLĐ công ty đã tin tưởng LSH event.

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện

Sự Kiện